วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

  1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม 
  2. ปกป้องและคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
  3. ส่งเสริมวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ และยกระดับสมาชิกของสมาคมให้สูงขึ้นทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และจริยธรรม
  4. เป็นคนกลางเพื่อประสานงานให้เกิดผลที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมสารสนเทศ รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานอันดีงามและการบำเพ็ญตนของสมาชิกให้เป็นไปตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
  6. ส่งเสริมความสามัคคี ภราดรภาพ และกิจกรรมสาธารณะกุศลในหมู่สมาชิก

โลโก้สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

กรรมการชุดปัจจุบัน

1. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคม
www.macroart.net
2. นายวศิน เพิ่มทรัพย์ อุปนายก 1
www.provision.co.th
3. นายปกรณ์ สันติสุนทรกุล อุปนายก 2
www.dek-d.com
4. นายศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย อุปนายก 3
www.freeware.in.th
5. นายผรินทร์ สงฆ์ประชา เลขาธิการ
www.shopat7.com
6. นายจิรัสย์ พิพัฒน์วศิน รองเลขาธิการ
www.jiraz.com
7. นายวิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ เหรัญญิก
www.eventpro.in.th
8. นางสาวกานดา สุภาวศิน นายทะเบียน
www.adecco.co.th
9. นายบุรินทร์ เกล็ดมณี กรรมการ
www.readyplanet.com
10. นายอุดม ไพรเกษตร กรรมการ
www.smartsme.tv
11. นางสาวศรีสุดา วินิจสุวรรณ กรรมการ
www.mcot.net
12. นายวโรรส โรจนะ กรรมการ
www.dogilike.com
13. นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ
www.macthai.com
14. นางสาวศรัณยา ศิริพฤกษ์พงษ์ กรรมการ
www.diversition.co.th
15. นางสาวเมธปริยา คำนวนวุฒิ กรรมการ
www.sayreya.in.th

คณะที่ปรึกษาสมาคม

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ประธานที่ปรึกษา
2. พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ ที่ปรึกษา
3. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษา
4. นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการ
3. นายอัครวุฒิ ตำราเรียง กรรมการ
4. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ
5. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ กรรมการ

 

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์