Widget ปฏิทินกิจกรรมไอที

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยขอขอบคุณเจ้าของเว็บทุกท่านที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวงการไอที ท่านสามารถเลือกและปรับแต่ง Widget ปฏิทินกิจกรรมไอทีได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หลังจากติดตั้งแล้วสามารถแจ้งชื่อเว็บไซต์ของท่านเพื่อได้รับการลิงก์กลับจากเว็บไซต์สมาคมฯ

 

ปฏิทินเดือน

รูปปฏิทินเดือน
Embed code:

 

ปฏิทินสัปดาห์

รูปปฏิทินสัปดาห์
Embed code:

 

ปฏิทินแผนงาน

รูปปฏิทินแผนงาน
Embed code:

 

ปรับแต่งปฏิทิน

รูปปฏิทินต้นแบบ ถ้าต้องการปรับความกว้างและความสูงของปฏิทิน ให้แก้ตัวเลขในพารามิเตอร์ width และ height ในแท็ก <iframe src="..." width="600" height="400"> ตามต้องการ

ถ้าต้องการซ่อนหัวข้อ ให้เพิ่มข้อความ &amp;showTitle=0 ต่อท้ายข้อความในพารามิเตอร์ src เช่น <iframe src="...&amp;showTitle=0">

ถ้าต้องการซ่อนปุ่มนำทาง ให้เพิ่มข้อความ &amp;showNav=0 ต่อท้ายข้อความในพารามิเตอร์ src เช่น <iframe src="...&amp;showNav=0">

ถ้าต้องการซ่อนวันที่ ให้เพิ่มข้อความ &amp;showDate=0 ต่อท้ายข้อความในพารามิเตอร์ src เช่น <iframe src="...&amp;showDate=0">

ถ้าต้องการซ่อนแท็บ ให้เพิ่มข้อความ &amp;showTabs=0 ต่อท้ายข้อความในพารามิเตอร์ src เช่น <iframe src="...&amp;showTabs=0">

ถ้าต้องการซ่อนรายการปฏิทิน ให้เพิ่มข้อความ &amp;showCalendars=0 ต่อท้ายข้อความในพารามิเตอร์ src เช่น <iframe src="...&amp;showCalendars=0">

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์