รายนามสมาชิกวิสามัญ

ชื่อ นามสกุล เว็บไซต์
นาถพงศ์ อัมพรอร่ามเวทย์

http://www.pramool.com

ธีระ ศิริพลับพลาพร

-

วิทยากร อิสมาแอล

-

สิรสิทธิ์ ตติยภัณฑรักษ์

http://www.suanthai.com

สมญา พัฒนวรพันธุ์

-

พัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช

http://www.108score.com

กรกมล อโณทยานนท์

http://www.dash.co.th

สุธี โพธิ์ชนะพันธุ์

http://www.panmai.com

มนัส โกศลวัฒนะ

http://www.bandeeden.net

ณัฐที ปิ่นทอง

www.jakffurlong.com

ยงยุทธ มานะกรโกวิท

http://e-muzic.net

อนัตตา กุยสุวรรณ

-

กฤต มงคลสุนทรโชติ

http://www.solutions-corp.co.th

เจด็จ ฤทธิ์อุดม

-

ฐิติพร สงวนพันธุ์

http://www.utcc.ac.th

ฐานิญา ภักดีมงคล

www.marvelic.co.th

อุมารินทร์ ไวย์ลิกรี

http://www.library-hero.com

ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง

http://www.dmsic.moph.go.th

ปลายอ้อ อรุณรัตน์

-

ชวลิต ศรีรัตติกาลกุล

http://www.cooljourney.com

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์