รายนามสมาชิกวิสามัญ

ชื่อ นามสกุล เว็บไซต์
สิทธิศักดิ์ เจียมพจมาน

www.stainfilm.com

สุรศักดิ์ เหลืองอุษกุล

-

ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

www.welovebug.com

ทศพล พึ่งสุจริตธรรม

-

ศิริรัตน์ เชยชม

-

ชลวัชร เรืองรุจิระ

-

โศศิษฐา มั่นหมาย

-

กตัญญู มานิตย์

-

นพดล พรรณาโส

-

กวิน อัศวานนท์

www.akavinblogspot.com

ธนันต์ นิยมจิตต์

-

ทัศนะ อภัยศักดิ์

www.i-creattiveweb.com

สุรเดช อุตเจริญ

www.sudej.com

ศุภชัย ปาจรินนนท์

www.mcfiva.com

วุฒิชัย ปิยะพันธวงศ์

-

ปวรัต กิจมโนทัย

-

อภิชาติ พืชขุนทด

-

อุบลรัตน์ แพ่งรักษ์

-

อานนท์ กิจเลิศผล

www.snappytux.com

คงเดช กี่สุขพันธ์

www.kafaak.wordpress.com

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์