รายนามสมาชิกวิสามัญ

ชื่อ นามสกุล เว็บไซต์
อัษฏา อินต๊ะ

-

เจษฎา มูลมาวัล

-

ศุภกิตติ์ คุณา

-

ธวัชชัย เกิดประดับ

-

ชยุตม์ แสนหลวง

-

ศักดา ชัชวาลย์

-

วรพจน์ มิลบุตร

-

ติณณ์ ประกายโกวิท

-

กมลลักษณ์ ศรีรัตนวรางกุร

-

ธีรภัทร อึ๊งศรีวงศ์

-

วิโรจน์ สุภาดุลย์

-

ธัญญลักษณ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

-

ธเนศร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

-

สุธาพงศ์ วราอัศอปติ

-

ชุติมา สีเหลืองสวัสดี

-

วัชระ นิวาตพันธุ์

-

พิมุกต์ นิรันพรหมตา

-

พัฒน์ จิตธนากรนุกร

-

เปร์ริญชน์ จงศรีงาม

-

เชนท์ สุวิณณพัน

-

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์