รายนามสมาชิกสามัญ

หมายเลขสมาชิก ชื่อ นามสกุล เว็บไซต์
412 ณัฐธัญ เตชะกาญจนวงศ์

http://www.naxza.com

415 สุภาภรณ์ เฟื่องอารมย์

http://www.cattelecom.co.th

417 นิรันดร ทนงศักดิ์มนตรี

www.gmmdigital.com

418 เกรียงไกร เริ่มมนตรี

http://www.truesme.net

422 กิตติศักดิ์ สุวรรณรักษ์

http://www.rtaf.mi.th/

423 เอคคร จงวุฒิภู่มะดิน

http://www.egat.co.th

425 สมบัติ นกสังข์

http://www.bangklamhospital.com

426 พอพล แข่งเพ็ญแข

-

427 พงศ์พิสุทธิ์ สุพร

http://www.ps.co.th

429 กัมพล ยศเรืองสา

-

431 ณรงค์ ภักดีรักษ์

-

432 ทรงพล พลรัฐ

http://www.ps.co.th

433 สุวัช พันธุนาวนิช

http://www.techprovide.com

434 เชษฐ แก้วมีศรี

-

435 วรพจน์ ใหม่สุวรรณ

http://www.damrongchaitham.org

436 บุญเลิศ อละสัตย์

-

437 บุญพฤทธิ์ ศรีม่าน

-

439 วัชรพล วิเศษโกสิน

http://www.thelordofwireless.com

440 ภาคภูมิ ธนาคมชาคร

-

442 พรชลิศ ครุฑเมือง

http://www.csloxinfo.com

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์