รู้จักเรา

Slider

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

จิบกาแฟ คนทำเว็บ

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการสมาคม

ดูทั้งหมด

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 9/2560-2562

  1. นายวโรรส   โรจนะ นายกสมาคม www.dek-d.com 2. นายอุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายก 1 www.digitalbusinessconsult.asia 3. นายกล้า ตั้งสุวรรณ อุปนายก 2 www.thothmedia.com 4. นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ เลขาธิการ www.thnic.or.th 5. นายพัชรวิศ กีรติปาล รองเลขาธิการ www.pantip.com 6. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก www.uplevelgoal.com 7. นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา นายทะเบียน www.wongnai.com 8. นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ www.macthai.com 9. นายพงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ กรรมการ www.thaidphoto.com 10. นายบุรัศกร เพ็ญศศิธร กรรมการ www.jeban.com 11. นางเมธปริยา  คำนวนวุฒิ กรรมการ […]

บทความการทำเว็บไซต์

ดูทั้งหมด

การตลาดออนไลน์

ดูทั้งหมด

การพัฒนาเว็บไซต์

ดูทั้งหมด

Young Webmaster Camp

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการสมาคมรุ่นปัจจุบัน

นายวโรรส โรจนะ

www.dek-d.com

นายอุดมธิปก ไพรเกษตร

www.digitalbusinessconsult.asia

นายกล้า ตั้งสุวรรณ

www.thothzocial.com

นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์

www.thnic.or.th

นายพัชรวิศ กีรติปาล

www.pantip.com

นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล

www.uplevelgoal.com

นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา

www.wongnai.com

นายขจร เจียรนัยพานิชย์

www.mangozero.com

นายพงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ

www.thaidphoto.com

นายบุรัศกร เพ็ญศศิธร

www.jeban.com

นางสาวเมธปริยา  คำนวนวุฒิ

www.lnwshop.com

นางสาวผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์

www.wan-nam.com

นายศรัณย์ แบ่งกุศลจิต

www.uppercuz.com

นายธนันท์ บูรณพงศ์

www.camphub.in.th

นายชวิศ หินเงิน

www.tannysoft.com

คณะที่ปรึกษาสมาคม

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน

ประธานที่ปรึกษา

พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ

ที่ปรึกษา

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

ที่ปรึกษา

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์

ที่ปรึกษา

นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

ประธานกรรมการ

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

กรรมการ

นายอัครวุฒิ ตำราเรียง

กรรมการ

นายศิวัตร เชาวรียวงษ์

กรรมการ