จิบกาแฟ คนทำเว็บ

ดูทั้งหมด

รู้จักเรา

Slider

สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ภายใต้ชื่อ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ระหว่างสมาชิกและส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม ทั้งยังส่งเสริมความรู้วิชาชีพผู้ดูแเลและพัฒนาเว็บและสื่อออนไลน์ ยกระดับสมาชิกของสมาคมให้สูงขี้น

คณะกรรมการสมาคม

ดูทั้งหมด

บทความการทำเว็บไซต์

ดูทั้งหมด

การตลาดออนไลน์

ดูทั้งหมด

การพัฒนาเว็บไซต์

ดูทั้งหมด

บทความทั่วไป

ดูทั้งหมด

Young Webmaster Camp

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการสมาคมรุ่นปัจจุบัน

คุณเมธปริยา คำนวนวุฒิ

www.lnwshop.com

คุณสุธีรพันธ์ุ สักรวัตร

www.sutirapan.com

คุณพัชรวิศ กีรติปาล

www.pantip.com

คุณพันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์

www.sparktech.in.th

นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล

www.uplevelgoal.com

คุณธรรณพ สมประสงค์

www.thaiware.com

คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์

www.oweera.com

คุณปรัชญา โมรา

www.servgroup.co.th

คุณผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์

www.wan-wan.com

คุณศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น

www.nervedigital.co.th

คุณอินทนนท์ ปัญญาโสภา

www.grappikdigital.com

คุณชวิศ หินเงิน

www.tannysoft.com

คุณจามิกร ผิวละออง

www.jabont.com

คุณณกมล อัศวยนต์ชัย

www.waymaker.co.th

คุณตุลธร ศรีพงษ์พันธุ์กุล

www.tulathorn.com

คณะที่ปรึกษาสมาคม

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน

ประธานที่ปรึกษา

คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

ที่ปรึกษา

คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์

ที่ปรึกษา

คุณศิวัตร เชาวรีย์วงษ์

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

ประธานกรรมการ

คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช

กรรมการ

คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง

กรรมการ

คุณมรกต กุลธรรมโยธิน

กรรมการ

คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์

กรรมการ