เอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา » ทำเนียบสมาชิก

เอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด
Work Phone: 027135922 Website: http://www.wongnai.com

Biography

Photo of เอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา

ประสบการณ์
1. กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บ. วงใน มีเดีย จำกัด (Wongnai.com)
2. ผู้จัดการผลิตภัณท์และนักวิเคราะห์อาวุโส บ. วงใน มีเดีย จำกัด (Wongnai.com)
3. โปรแกรมเมอร์นักวิเคราะห์ บ. ดีเอสที เวิลด์วายด์ เซอร์วิส
4. วิศวกรซอฟต์แวร์ บ.โอเบอร์เธอร์ การ์ด ซิสเต็มส์
5. วิศวกรซอฟต์แวร์ บ.ไอ แอม เทคโนโลยี
6. ผู้ช่วยสอนวิชา MK 733: Social Media Analytics
โครงการปริญญาโททางการตลาด หลักสูตรนานาชาติ (MIM) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา
1. การตลาดมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MIM)
2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไฟฟ้า)