แนวปฏิบัติในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ตามที่ กสทช. โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลแนวทาง การออกอากาศในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ มาก่อนหน้านี้นั้น

สมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย) สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมฯ โปรดพิจารณาปฏิบัติ จัดการโฆษณา จัดการเนื้อหา ในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้

 

การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

ขอความร่วมมือเผยแพร่เนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับ การเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดทำเป็นหน้าเว็บเพจขึ้นใหม่ดังนี้

  • การแสดงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ปรากฎในตำแหน่งมุมบนด้านซ้ายมือของผู้ชม โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการแสดงภาพตราสัญลักษณ์บนหน้าจอ เช่น ไม่ควรมีภาพที่ไม่เหมาะสมปรากฎร่วมกับตราสัญลักษณ์ หรือมิให้มีภาพที่อื่นใดบดบังตราสัญลักษณ์ เป็นต้น
  • ให้ยึดถือข้อมูลจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นหลัก
  • ไม่ให้มีโฆษณาในหน้าเว็บเพจที่ได้จัดทำขึ้นนี้

 

การโฆษณาประเภท Online Video

ขอความร่วมมือให้งดเว้นการโฆษณาประเภทOnline Video ในช่วงวันและเวลาที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เดือนเมษายน     : วันที่ 6  18 และ 19

เดือนพฤษภาคม : วันที่ 2 3 4 5 และ 6

 

การโฆษณาประเภท Displayและรูปแบบ อื่นๆ

ขอให้ระมัดระวังการโฆษณาโดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมและให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช.    กำหนด

  • ไม่ให้มีแบนเนอร์ หรือ โฆษณาอยู่บนหน้าจอเดียวกับเนื้อหางานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • สามารถแสดงข้อความการแสดงความจงรักภักดีได้ โดยปรากฎพระฉายาลักษณ์และใช้ถ้อยคำให้มีความเหมาะสมต่อห้วงบรรยากาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • โฆษณาที่ลงในหน้าเว็บเพจอื่นๆขอให้เนื้อหาโฆษณามีความเหมาะสมต่อบรรยากาศห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ทั้งนี้ ขอความกรุณาสมาชิกสมาคมฯ ศึกษา ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ ดังต่อไปนี้เพื่อประกอบแนวปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการมีความสมบูรณ์

  • การใช้ตราสัญลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ข้อความถวายพระพร ขอให้ดาวน์โหลดภาพจากเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น http://www.prd.go.th
  • สามารถหาข้อมูลและรายละเอียดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่

Website    :  www.phralan.in.th
Facebook : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก-พุทธศักราช๒๕๖๒
โทรศัพท์  :  1257  ศูนย์สื่อมวลชนย่อย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


 

การถ่ายทอดสดและการรายงานข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(ที่มา : การประชุมแนวทางการออกอากาศงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดย กสทช ณ วันที่ 6 มี.ค 2562)

 

เดือนเมษายน 2562

 

เดือนพฤษภาคม 2562