รายนามสมาชิกวิสามัญ

ชื่อ นามสกุล เว็บไซต์
นัยรัตน์ ไชยปรีชาวิทย์

www.beyondpersent.com

ณัฐพัฒน์ เหลืองวัรนา

www.toryadranya.webiz.co.th

พเนต เจริญเกตุ

www.alangkarn.in.th

อริญญา จัญ

www.ckk.in.th

พชรดนัย นันทวัน ณ อยุธยา

www.stellalucci.com

วันนา มากมาย

www.พุทธะ.com

ยุรชัย นานานุกูล

www.jsk2545.com

สรวุฒิ ศิริสวัสดิ์ศิลป์

a

เพ็ญศรี สกุลวัชิรโยธิน

www.bizservices.webiz.co.th

พรทิพย์ วุฒิญาณ

a

ชัยวัฒน์ ติวัฒนาการ

www.lifesaver.in.th

วราภรณ์ เทพบุตร

a

โยธิน ลีลาศรีสง่า

www.vineentperfume.com

สุภัคตรา สุทะธิประภา

www.kan.co.th

วณิชยา ศรีปาน

www.thebestwormfarm.com

ขวัญทิชา วงศ์วิชิตกุล

www.doctorkwanclinic.com

สุณี ธีรรัตน์บงกช

www.puregreen.co.th

เยาวรัตน์ จิรสิทธิ์

www.handcraft-lovers.in.th

ณรงค์ ฉั่งมานะสวัสดิ์

http://www.labotron.co.th

ภมรรัตน์ พรรณรัตนพงศ์

www.sangchai1979.in.th

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์