การสมัครสมาชิก

สมาชิกประเภทบุคคล

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกประเภทบุคคล มี 2 แบบ ได้แก่

1. สมาชิกประเภทบุคคลแบบรายปี อัตราค่าสมาชิก 200 บาท
2. สมาชิกประเภทบุคคลแบบตลอดชีพ อัตราค่าสมาชิก 2,000 บาท

วิธีการสมัครสมาชิก/ต่ออายุ ประเภทบุคคล

1. กรอกใบสมัคร ใบสมัครสมาชิกประเภทบุคคล

2. ชำระเงิน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่อไปนี้

ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา

เลขที่บัญชี

กสิกรไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย ออมทรัพย์ พารากอน 008-3-85271-2


3. ส่งอีเมล์มาที่ info@webmaster.or.th แจ้งสมัครสมาชิกและรอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในการออกใบเสร็จ

โดยอีเมล์ที่ใช้ส่งต้องเป็นอีเมล์ที่ตรงกับในใบสมัครเท่านั้น
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อผู้ประสานงานสมาคมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 098-552-3561

สมาชิกประเภทองค์กร

การสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกประเภทองค์กร มี 2 แบบ ได้แก่

1. สมาชิกประเภทองค์กรขนาดเล็ก(ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท) อัตราค่าสมาชิก 3,000 บาท/ปี
2. สมาชิกประเภทองค์กรขนาดใหญ่(ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทขึ้นไป) อัตราค่าสมาชิก 10,000 บาท/ปี

วิธีการสมัครสมาชิก/ต่ออายุ ประเภทองค์กร

1. เตรียมเอกสาร ได้แก่

1.1 แบบฟอร์มใบสมัคร / ต่ออายุ ดาวน์โหลดได้ที่ ใบสมัครสมาชิกประเภทองค์กร
1.2 สำเนาบัตรประชาชนของตัวแทน 3 ท่าน 

1.3 หลักฐานทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. ชำระเงิน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่อไปนี้

ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา

เลขที่บัญชี

กสิกรไทย สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย ออมทรัพย์ พารากอน 008-3-85271-2

3. ส่งอีเมล์มาที่ info@webmaster.or.th พร้อมเอกสารดังนี้

3.1 หลักฐานการโอนเงิน
3.2 ใบสมัครสมาชิก
3.3 สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของตัวแทน 3 ท่าน
3.4 หลักฐานทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยอีเมล์ที่ใช้ส่งต้องเป็นอีเมล์ที่ตรงกับในใบสมัครเท่านั้น
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อผู้ประสานงานสมาคมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 098-552-3561