สมาชิก

สมาชิกและสิทธิประโยชน์

สมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยมี 2 ประเภท ดังนี้

 1. สมาชิกประเภทบุคคล
 2. สมาชิกประเภทองค์กร

สมาชิกประเภทบุคคล แบ่งเป็น

 • สมาชิกประเภทบุคคลแบบรายปี  อัตราค่าสมัครสมาชิก 200 บาทต่อปี
 • สมาชิกประเภทบุคคลตลอดชีพ  อัตราค่าสมัครสมาชิก 2,000 บาทตลอดชีพ

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

 1. รับข่าวสารเกี่ยวกับวงการอินเทอร์เน็ตทั้งในและนอกประเทศผ่านทางจดหมายข่าวของสมาคม
 2. ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานสัมมนาที่สมาคมจัดขึ้นก่อนใคร หากเป็นงานสัมมนาที่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษ (เข้าร่วมงานจิบกาแฟ ฟรี)
 3. ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม
 4. สมาชิกที่มีกิจการของตนเอง อาจส่งข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการ ในเชิงสร้างสรรค์สังคม ลงในเว็บไซต์และช่องทางต่างๆของสมาคมได้
 5. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่ทำเว็บไซต์ของเมืองไทย ร่วมปรึกษาหารือและพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน
 6. ร่วมสร้างสรรค์ สังคม และวงการอินเทอร์เน็ตของเมืองไทยร่วมกัน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก

 1. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกแบบออนไลน์
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. หลักฐานการโอนเงินค่าสมาชิก

สมัครสมาชิก


สมาชิกประเภทองค์กร แบ่งเป็น
 • สมาชิกประเภทองค์กรขนาดเล็ก(ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท)  อัตราค่าสมัครสมาชิก 3,000 บาทต่อปี
 • สมาชิกประเภทองค์กรขนาดใหญ่(ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทขึ้นไป)  อัตราค่าสมัครสมาชิก 10,000 บาทต่อปี

 สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

 1. รับข่าวสารเกี่ยวกับวงการอินเทอร์เน็ตทั้งในและนอกประเทศผ่านทางจดหมายข่าวของสมาคม
 2. ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานสัมมนาที่สมาคมจัดขึ้นก่อนใคร หากเป็นงานสัมมนาที่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษ (เข้าร่วมงานจิบกาแฟ ฟรี)
 3. ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม
 4. สมาชิกที่มีกิจการของตนเอง อาจส่งข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการ ในเชิงสร้างสรรค์สังคม ลงในเว็บไซต์ของสมาคมได้
 5. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่ทำเว็บไซต์ของเมืองไทย ร่วมปรึกษาหารือและพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน
 6. ร่วมสร้างสรรค์ สังคม และวงการอินเทอร์เน็ตของเมืองไทยร่วมกัน
 7. สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือ ปรึกษาปัญหาต่างๆ ในเชิงลึก ผ่านทาง Facebook Group ของสมาคม ที่จะเปิดให้เฉพาะสมาชิกแบบองค์กรเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละคำถามสมาชิกแต่ละราย ไม่ได้ปะปน และเปิดเผยกับสมาชิกแบบอื่นๆ ทั่วไป ซึ่ง Facebook Group นี้จะมีผู้ดูแลและติดตามการตอบคำถามอย่างสม่ำเสมอ
 8. สามารถปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆ กับผู้เชี่ยวชาญของสมาคมฯ ผ่านทางอีเมล์ info@webmaster.or.th
 9. ติดโลโก้ขององค์กรบนหน้าเว็บไซต์ของสมาคม

 เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก

 1. ใบสมัครสมาชิกประเภทองค์กร
 2. สำเนาบัตรประชาชนของตัวแทน 3 ท่าน
 3. หลักฐานทุนจดทะเบียนของบริษัท

สมัครสมาชิก


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงานสมาคม : คุณณิชา 098-552-3561

หรือ info@webmaster.or.th