WebPresso จิบกาแฟ หัวข้อ “เรียนรู้ และอยู่ให้เป็นกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้ไม่ผิดต่อ พรบ.คอมฯ 59”

WebPresso จิบกาแฟ หัวข้อ “เรียนรู้ และอยู่ให้เป็นกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้ไม่ผิดต่อ พรบ.คอมฯ 59” เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย กับการแก้ไข้ร่าง พรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2559 ที่ได้ถูกปรับปรุงจาก พรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 เพื่อให้ทันสมัย และทันต่อเทคโนโลยีมากขึ้น แต่สิ่งที่ตามมาก็คือ ได้เกิดคำถามขึ้นมากมาย