GDPR กฎหมายใหม่ของยุโรปที่เว็บไซต์และธุรกิจไทยต้องปรับตัว

GDPR (The General Data Protection Regulation) กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป จะเริ่มบังคับใช้ 25 พฤษภาคม 2018 นี้