วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย

  1. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นระหว่างสมาชิก และส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวัฒนธรรม
  2. ปกป้องและคุ้มครองสมาชิกของสมาคมผู้ซี่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
  3. ส่งเสริมวิชาชีพผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆ และยกระดับสมาชิกของสมาคมให้สูงขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวิชาการ และจริยธรรม
  4. ผดุงไว้ซึ่งมาตราฐานอันดีงามและการบำเพ็ญตนของสมาชิกให้เป็นไปตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
  5. ส่งเสริมความสามัคคี ภราดรภาพและกิจกรรมสาธารณกุศลในหมู่สมาชิก
  6. ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
  7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด