ETDA e-Commerce Awards : People’s Choice 2019 ร่วมเสนอชื่อในวันที่ 18 – 31 ธันวาคม 2561

adminadmin
TWA

การมอบรางวัล ETDA e-Commerce Awards 2019 สำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในปีนี้ เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในสาขาต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยม ความชื่นชม ความประทับใจ โดยมาจากการโหวตของผู้ใช้งาน และกำหนดรางวัลไว้ 15 สาขา แบ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ (Enterprise) 7 สาขา และผู้ประกอบการ SME 8 สาขา โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะได้รับรางวัลไว้ดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้ประกอบการรายใหญ่ (Enterprise) 
  • เป็นนิติบุคคล โดยจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด
  • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ธุรกิจยังเปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
  • ดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย ซื่อตรง ไม่ผิดศีลธรรม
  • จัดส่งงบการเงินตามกฎหมาย
 2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SME
  • เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา โดยจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด
  • กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้อง
   • มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท
   • มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
   • จะต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
 3. ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. ธุรกิจยังเปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
 5. ดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย ซื่อตรง ไม่ผิดศีลธรรม
 6. จัดส่งงบการเงินตามกฎหมาย (สำหรับนิติบุคคล)

 

การโหวต กำหนดเป็น 2 ช่วง คือ

 1. โหวตเสนอชื่อผู้จะได้รับรางวัล เริ่มตั้งแต่ วันที่ 18 ธ.ค. 61 ถึง 31 ธ.ค. 61 (เวลา 24.00 น.) จะเป็นการเสนอชื่อของผู้ประกอบการในแต่ละสาขา จากนั้นจะนำชื่อของผู้ประกอบการที่มีคะแนนสูงสุด 5 ราย เพื่อเปิดให้โหวตเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละรางวัลต่อไป
 2. โหวตผู้ได้รับรางวัล เริ่มตั้งแต่ วันที่ 3 ม.ค. 62 ถึง 18 ม.ค. 62 (เวลา 24.00 น.) และกรรมการจะพิจารณาผู้ประกอบการที่มีคะแนนสูงสุดและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด โดยจะประกาศผลภายในงาน Thailand e-Commerce Week 2019 (31 ม.ค. 62 – 2 ก.พ. 62)

*** หมายเหตุ  ผู้ร่วมทำการเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับรางวัล 1 คนมีสิทธิ์เสนอชื่อไม่เกิน 2 รายชื่อ ต่อ สาขารางวัล โดยมีสิทธิ์เสนอชื่อเพียง 1 ครั้ง/บัญชีผู้ใช้ เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเสนอชื่อทุกสาขารางวัล เสนอชื่อภายในวันที่ 18 – 31 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

 

โดยเข้าไปเสนอชื่อได้ที่

https://apps.facebook.com/etdathailand/etdaawards2019-nomination

Related