ประกาศว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย พ.ศ. 2565

adminadmin
Cover Image for ประกาศว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย พ.ศ. 2565

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับในหมวดที่ 3 ว่าด้วยประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมได้

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพจากสื่อออนไลน์ เป็นไปด้วยความชัดเจน สมาคมฯ จึงขอประกาศดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ ให้เรียกว่า “ประกาศว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับภายหลังการประกาศ 3 เดือน คือในวันที่ 1 พ.ค. 2566

ข้อ 3 คุณสมบัติของสมาชิกสามัญประเภท มีดังนี้

3.1 เจ้าของเว็บไซต์ หมายถึง เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการกำหนดนโยบายและรูปแบบเพื่อการจัดทำเว็บไซต์ ซึ่งได้จดทะเบียนโดเมนกับผู้ให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้แทนเว็บไซต์ที่เจ้าของเว็บไซต์ได้ลงนามรับรองแล้ว

3.2 เจ้าของบัญชีสื่อออนไลน์ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อาทิ YouTube Channel, Facebook Page, TikTok Channel ฯลฯ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงผู้แทนสื่อนั้น ๆ ที่เจ้าของบัญชีสื่อออนไลน์ได้ลงนามรับรองแล้ว ทั้งนี้สื่อออนไลน์นั้นให้นับช่องทางของสื่อหลักเพียงช่องทางเดียว และต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

● มีการเปิดใช้งานมาในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
● มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 1,000 คน
● เป็นการดำเนินการโดยสุจริต ไม่เกี่ยวข้องการการกระทำผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดี

ข้อที่ 4 การสมัครและยืนยันตัวตนของสมาชิกสามัญสำหรับเจ้าของบัญชีสื่อออนไลน์

4.1 ให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสามัญที่เป็นสื่อออนไลน์ยื่นเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับประเภทบุคคล) หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท (สำหรับประเภทองค์กร) และกรอกข้อมูลการสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคม

4.2 หลังจากยื่นใบสมัครกับทางสมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว เราจะส่งข้อความยืนยันตัวกลับไปยังช่องทาง “ข้อความส่วนตัว (Direct/Inbox Message)” ในช่องทางของบัญชีสื่อออนไลน์นั้น ๆ หากสื่อออนไลน์นั้นไม่มีระบบส่งข้อความ เราจะยืนยันผ่านทางอีเมลที่ได้มีการระบุแบบเปิดเผยในช่องทางของบัญชีสื่อออนไลน์นั้น ๆ

4.3 หลังจากได้รับข้อความ ให้ผู้สมัครตอบรับกลับมาภายใน 7 วัน โดยการระบุชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัทที่มีชื่อในหนังสือจดทะเบียนบริษัท เพื่อให้สมาคมฯ ได้ตรวจสอบอีกครั้ง

ข้อที่ 5 อัตราค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียม มีดังนี้

● สมาชิกบุคคล ประเภทสามัญ มีค่าบำรุง 200 บาท/ปี
● สมาชิกบุคคล ประเภทวิสามัญ มีค่าบำรุง 200 บาท/ปี
● สมาชิกบุคคล ประเภทสามัญ ตลอดชีพมีค่าบำรุง 2,000 บาท
● สมาชิกสามัญ ประภทองค์กร มีค่าบำรุงตามทุนจดทะเบียนดังนี้
○ ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท คิดค่าบำรุง 3,000 บาท/ปี
○ ทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป คิดค่าบำรุง 10,000 บาท/ปี
● บุคคลรายใดต้องการชำระค่าบำรุงสมาชิกล่วงหน้า 10 ปีในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าสมาชิกรายนั้นเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ ไม่ต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปีอีกต่อไป

ทั้งนี้อาจมีการพิจารณาปรับลดอัตราค่าบำรุงสมาชิกและค่าธรรมเนียมได้ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

ข้อ 6 การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ให้เป็นไปตามข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของคณะกรรมการบริหารสมาคมถือเป็นที่สุด

สำหรับเจ้าของบัญชีสื่อออนไลน์ที่ต้องการเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสมาชิกผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยได้ในเดือนพ.ค.นะครับ

ส่วนเจ้าของเว็บไซต์ สามารถดูรายละเอียดและสมัครสมาชิกได้ที่นี่

Related