รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 10/2562-2564

adminadmin
Cover Image for รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 10/2562-2564
1. คุณวโรรส   โรจนะนายกสมาคมwww.dek-d.com
2. คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตรอุปนายกwww.sutirapan.com
3. คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์เลขาธิการwww.thnic.co.th
4. คุณพัชรวิศ กีรติปาลรองเลขาธิการwww.pantip.com
5. คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุลเหรัญญิกwww.uplevelgoal.com
6. คุณเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยานายทะเบียนwww.wongnai.com
7. คุณผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์กรรมการwww.wan-nam.com
8. คุณชวิศ หินเงินกรรมการwww.tannysoft.com
9. คุณฐิติชัย อัฎฎะวัชระกรรมการwww.itpc.or.th
10. คุณธรรณพ สมประสงค์กรรมการwww.thaiware.com
11. คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์กรรมการwww.oweera.com
12. คุณศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่นกรรมการwww.nervedigital.co.th
13. คุณปรัชญา โมรากรรมการwww.smepark.co.th
14. คุณอินทนนท์ ปัญญาโสภากรรมการwww.grappik.com
 15. คุณอรวรรณ จิตรอาษา กรรมการwww.lnwshop.com

 

คณะที่ปรึกษาสมาคม

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืนประธานที่ปรึกษา
2. คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติที่ปรึกษา
3. คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ที่ปรึกษา
4. คุณศิวัตร เชาวรีย์วงษ์ที่ปรึกษา

 

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

1. คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณีประธานกรรมการ
2. คุณศรีดา ตันทะอธิพานิชกรรมการ
3. คุณอัครวุฒิ ตำราเรียงกรรมการ
4. คุณมรกต กุลธรรมโยธินกรรมการ
5. คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์กรรมการ

Related