รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 10/2562-2564

1. คุณวโรรส   โรจนะ นายกสมาคม www.dek-d.com
2. คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร อุปนายก www.sutirapan.com
3. คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ เลขาธิการ www.thnic.co.th
4. คุณพัชรวิศ กีรติปาล รองเลขาธิการ www.pantip.com
5. คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก www.uplevelgoal.com
6. คุณเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา นายทะเบียน www.wongnai.com
7. คุณผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์ กรรมการ www.wan-nam.com
8. คุณชวิศ หินเงิน กรรมการ www.tannysoft.com
9. คุณฐิติชัย อัฎฎะวัชระ กรรมการ www.itpc.or.th
10. คุณธรรณพ สมประสงค์ กรรมการ www.thaiware.com
11. คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ www.oweera.com
12. คุณศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น กรรมการ www.nervedigital.co.th
13. คุณปรัชญา โมรา กรรมการ www.smepark.co.th
14. คุณอินทนนท์ ปัญญาโสภา กรรมการ www.grappik.com
 15. คุณอรวรรณ จิตรอาษา  กรรมการ www.lnwshop.com

คณะที่ปรึกษาสมาคม

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ประธานที่ปรึกษา
2. คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษา
3. คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษา
4. คุณศิวัตร เชาวรีย์วงษ์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

1. คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานกรรมการ
2. คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการ
3. คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง กรรมการ
4. คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ
5. คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ กรรมการ