รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 11/2564-2566

1. คุณเมธปริยา คำนวนวุฒิ นายกสมาคม www.lnw.com 2. คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร อุปนายก www.sutirapan.com 3. คุณพัชรวิศ กีรติปาล เลขาธิการ www.pantip.com 4. คุณพันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์ รองเลขาธิการ www.sparktech.in.th 5. คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก www.uplevelgoal.com 6. คุณธรรณพ สมประสงค์ นายทะเบียน www.thaiware.com 7. คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ www.oweera.com 8. คุณปรัชญา โมรา กรรมการ www.sergroup.co.th 9. คุณผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์ กรรมการ www.wan-wan.com 10. คุณศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น กรรมการ www.nervedigital.co.th 11. คุณอินทนนท์ ปัญญาโสภา กรรมการ www.grappikdigital.com […]

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 64 และงานจิบกาแฟคนทำเว็บ หัวข้อ “Web Trend 2022” 

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมรับฟังและพูดคุยแบบใกล้ชิดกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ “Web Trend 2022” มาอัปเดตเทรนด์ของปี 2022 ทั้งด้านคอนเทนท์, การตลาด, ดีไซน์และโปรแกรมมิ่ง  ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และร่วมเลือกตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่  พบกับวิทยากร  คุณผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์ /  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ​แห่งวงการดิจิทัลไทย คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร / EVP Marketing Function ธนาคารไทยพาณิชย์  คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ / SME Line Certified Coach 2019 คุณอินทนนท์ ปัญญาโสภา / Head of Design Grappik Digital  คุณชวิศ หินเงิน / WordPress Specialist programing Livingsoft Co.,Ltd. ดำเนินรายการโดย คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ / เลขาธิการ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย […]

แจ้งเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมฯ ประจำปี 2564-2566

เรียน สมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยทุกท่าน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ดังที่ทราบโดยทั่วไป ทำให้สมาคมฯไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของสมาชิกสมาคมฯ จำนวนมากได้  จากวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 จึงมีมติให้เลื่อนประชุมสามัญประจำปีและการเลือกตั้งออกไป โดยมีเป้าหมายในการจัดงานเป็นเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส รวมถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมประจำปี 2564-2566 ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารสมาคมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปัจจุบันจะรักษาการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งและสรรหา ฯลฯ สมาคมฯ ขอประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคม ประจำปี 2564-2566 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ  กรรมการบริหารสมาคมมีบทบาทและหน้าที่ดังต่อไปนี้ บริหารกิจตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม วางระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เพื่อดำเนินการตามข้อ 1 โดยไม่ขัดกับข้อบังคับของสมาคม กำหนดตำแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ และตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคม ศึกษาข้อบังคับสมาคมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.webmaster.or.th/twa-regulation ผู้ที่สนใจสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมส่งเมล์แจ้งความประสงค์ได้ที่ [email protected]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 10/2562-2564

1. คุณวโรรส   โรจนะ นายกสมาคม www.dek-d.com 2. คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร อุปนายก www.sutirapan.com 3. คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ เลขาธิการ www.thnic.co.th 4. คุณพัชรวิศ กีรติปาล รองเลขาธิการ www.pantip.com 5. คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก www.uplevelgoal.com 6. คุณเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา นายทะเบียน www.wongnai.com 7. คุณผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์ กรรมการ www.wan-nam.com 8. คุณชวิศ หินเงิน กรรมการ www.tannysoft.com 9. คุณฐิติชัย อัฎฎะวัชระ กรรมการ www.itpc.or.th 10. คุณธรรณพ สมประสงค์ กรรมการ www.thaiware.com 11. คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ […]

จิบกาแฟ”เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในปี 2020″ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมรับฟังและพูดคุยแบบใกล้ชิดกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในงาน “WEBPRESSO จิบกาแฟคนทำเว็บ” และเรียนเชิญร่วมฟังงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ปีนี้เป็นปีที่ครบวาระของกรรมการชุดปัจจุบัน และต้องทำการคัดสรรกรรมการชุดใหม่ในการทำงานต่อไป และมาอัพเดทความเป็นไปของสมาคมฯ ว่าเกิดอะไรขึ้นในปีที่ผ่านมาบ้าง เพื่อร่วมเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป พบกับวิทยากร คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล / Online Marketing Consults คุณว่านน้ำ / กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย คุณพิสิฏฐ์ เศรษฐเสถียร / [email protected] Certified Coach   ดำเนินรายการโดย คุณศรัณย์ แบ่งกุศลจิต / CEO บริษัท UPPERCUZ CREATIVE     ลงทะเบียนรับบัตรเข้างานฟรี! แล้วมาพบกัน… วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป (เริ่มลงทะเบียน 12.00) ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1​ […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 9/2560-2562

  1. นายวโรรส   โรจนะ นายกสมาคม www.dek-d.com 2. นายอุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายก 1 www.digitalbusinessconsult.asia 3. นายกล้า ตั้งสุวรรณ อุปนายก 2 www.thothmedia.com 4. นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ เลขาธิการ www.thnic.or.th 5. นายพัชรวิศ กีรติปาล รองเลขาธิการ www.pantip.com 6. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก www.uplevelgoal.com 7. นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา นายทะเบียน www.wongnai.com 8. นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ www.macthai.com 9. นายพงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ กรรมการ www.thaidphoto.com 10. นายบุรัศกร เพ็ญศศิธร กรรมการ www.jeban.com 11. นางเมธปริยา  คำนวนวุฒิ กรรมการ […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 8/2558-2560

    คณะกรรมการรุ่น 8-58 1. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคม www.pantip.com 2. นายอุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายก 1 www.smartsme.tv 3. นายจักรพงษ์ คงมาลัย อุปนายก 2 www.sanook.com 4. นายวโรรส   โรจนะ อุปนายก 3 www.dek-d.com 5. นายวศิน   เพิ่มทรัพย์ เลขาธิการ www.provision.co.th 6. นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ รองเลขาธิการ www.thnic.or.th 7. นางสาวเมธปริยา  คำนวนวุฒิ เหรัญญิก www.lnwshop.com 8. นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา นายทะเบียน www.wongnai.com 9. นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ www.macthai.com 10. นายพงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ กรรมการ […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 7/2556-2558

คณะกรรมการรุ่น 7-56 1. อภิสิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคม www.macroart.net 2. นายวศิน เพิ่มทรัพย์ อุปนายก 1 www.provision.co.th 3. นายปกรณ์ สันติสุนทรกุล อุปนายก 2 www.dek-d.com 4. นายศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย อุปนายก 3 www.freeware.in.th 5. นายผรินทร์ สงฆ์ประชา เลขาธิการ www.dhl.co.th 6. นายจิรัสย์ พิพัฒน์วศิน รองเลขาธิการ www.jiraz.com 7. นายวิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ เหรัญญิก www.wilas.chamlertwat.in.th 8. นางสาวกานดา สุภาวศิน นายทะเบียน www.adecco.co.th 9. นายบุรินทร์ เกล็ดมณี กรรมการ www.readyplanet.com 10. นายอุดม ไพรเกษตร กรรมการ www.smartsme.tv […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 6/2554-2556

1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคม http://www.siwat.com/ 2. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล อุปนายก 1 http://www.dotarai.co.th/ 3. นายศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย เลขาธิการ http://www.freeware.in.th/ 4. นางสาวพิณมณี จรูญเมธี รองเลขาธิการ http://www.pinnyforever.com/ 5. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก http://www.redrank.co.th/ 6. นายเจริญ ลักษณ์เลิศกุล นายทะเบียน http://www.jarern.com/ 7. นายผรินทร์ สงฆ์ประชา กรรมการ http://www.shopat7.com 8. นายจิรัสย์ พิพัฒน์วศิน กรรมการ http://www.jiraz.com/ 9. นายวิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ กรรมการ http://www.eventpro.in.th/ 10. นางสาวอินทราณี เตชะวิจิตรวงค์ กรรมการ http://www.ideaconnect.co.th/ 11. นายราเมศ โสดารัตน์ กรรมการ http://www.mbakku.info/ 12. […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 5/2552-2554

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคม http://www.pacc.go.th 2. นายวันฉัตร ผดุงรัตน์ อุปนายก 1 http:www.pantip.com/ 3. นายปรเมศวร์ มินศิริ อุปนายก 2 http://www.kapook.com/ 4. นางสุรางคณา วายุภาพ อุปนายก 3 http://www.nectec.or.th/ 5. นพ.อิทธพร คณะเจริญ อุปนายก 4 http://www.rcpt.org/ 6. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ เลขาธิการ http://www.siwat.com/ 7. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ รองเลขาธิการ http://www.macroart.net/ 8. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล เหรัญญิก http://www.dotarai.co.th/ 9. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล กรรมการ http://www.redrank.co.th/ 10. นายพิริยะ ทองสอน กรรมการ http://www.mediaforyouth.or.th/ 11. […]

1 2