รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 9/2560-2562

  1. นายวโรรส   โรจนะ นายกสมาคม www.dek-d.com 2. นายอุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายก 1 www.digitalbusinessconsult.asia 3. นายกล้า ตั้งสุวรรณ อุปนายก 2 www.thothmedia.com 4. นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ เลขาธิการ www.thnic.or.th 5. นายพัชรวิศ กีรติปาล รองเลขาธิการ www.pantip.com 6. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก www.uplevelgoal.com 7. นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา นายทะเบียน www.wongnai.com 8. นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ www.macthai.com 9. นายพงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ กรรมการ www.thaidphoto.com 10. นายบุรัศกร เพ็ญศศิธร กรรมการ www.jeban.com 11. นางเมธปริยา  คำนวนวุฒิ กรรมการ […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 8/2558-2560

    คณะกรรมการรุ่น 8-58 1. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคม www.pantip.com 2. นายอุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายก 1 www.smartsme.tv 3. นายจักรพงษ์ คงมาลัย อุปนายก 2 www.sanook.com 4. นายวโรรส   โรจนะ อุปนายก 3 www.dek-d.com 5. นายวศิน   เพิ่มทรัพย์ เลขาธิการ www.provision.co.th 6. นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ รองเลขาธิการ www.thnic.or.th 7. นางสาวเมธปริยา  คำนวนวุฒิ เหรัญญิก www.lnwshop.com 8. นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา นายทะเบียน www.wongnai.com 9. นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ www.macthai.com 10. นายพงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ กรรมการ […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 7/2556-2558

คณะกรรมการรุ่น 7-56 1. อภิสิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคม www.macroart.net 2. นายวศิน เพิ่มทรัพย์ อุปนายก 1 www.provision.co.th 3. นายปกรณ์ สันติสุนทรกุล อุปนายก 2 www.dek-d.com 4. นายศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย อุปนายก 3 www.freeware.in.th 5. นายผรินทร์ สงฆ์ประชา เลขาธิการ www.dhl.co.th 6. นายจิรัสย์ พิพัฒน์วศิน รองเลขาธิการ www.jiraz.com 7. นายวิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ เหรัญญิก www.wilas.chamlertwat.in.th 8. นางสาวกานดา สุภาวศิน นายทะเบียน www.adecco.co.th 9. นายบุรินทร์ เกล็ดมณี กรรมการ www.readyplanet.com 10. นายอุดม ไพรเกษตร กรรมการ www.smartsme.tv […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 6/2554-2556

1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคม http://www.siwat.com/ 2. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล อุปนายก 1 http://www.dotarai.co.th/ 3. นายศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย เลขาธิการ http://www.freeware.in.th/ 4. นางสาวพิณมณี จรูญเมธี รองเลขาธิการ http://www.pinnyforever.com/ 5. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก http://www.redrank.co.th/ 6. นายเจริญ ลักษณ์เลิศกุล นายทะเบียน http://www.jarern.com/ 7. นายผรินทร์ สงฆ์ประชา กรรมการ http://www.shopat7.com 8. นายจิรัสย์ พิพัฒน์วศิน กรรมการ http://www.jiraz.com/ 9. นายวิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ กรรมการ http://www.eventpro.in.th/ 10. นางสาวอินทราณี เตชะวิจิตรวงค์ กรรมการ http://www.ideaconnect.co.th/ 11. นายราเมศ โสดารัตน์ กรรมการ http://www.mbakku.info/ 12. […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 5/2552-2554

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคม http://www.pacc.go.th 2. นายวันฉัตร ผดุงรัตน์ อุปนายก 1 http:www.pantip.com/ 3. นายปรเมศวร์ มินศิริ อุปนายก 2 http://www.kapook.com/ 4. นางสุรางคณา วายุภาพ อุปนายก 3 http://www.nectec.or.th/ 5. นพ.อิทธพร คณะเจริญ อุปนายก 4 http://www.rcpt.org/ 6. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ เลขาธิการ http://www.siwat.com/ 7. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ รองเลขาธิการ http://www.macroart.net/ 8. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล เหรัญญิก http://www.dotarai.co.th/ 9. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล กรรมการ http://www.redrank.co.th/ 10. นายพิริยะ ทองสอน กรรมการ http://www.mediaforyouth.or.th/ 11. […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 4-2/2551-2552

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคม http://www.pacc.go.th 2. นายอุดม ไพรเกษตร อุปนายก 1 http:www.www.spu.ac.th/ 3. นายวันฉัตร ผดุงรัตน์ อุปนายก 2 http://www.pantip.com/ 4. นพ.อิทธพร คณะเจริญ อุปนายก 3 http://www.rcpt.org/ 5. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ เลขาธิการ http://www.siwat.com/ 6. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ รองเลขาธิการ http://www.macroart.net/ 7. นายอาณัติ รัตนถิรกุล กรรมการ http://www.cmsthailand.com/ 8. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล เหรัญญิก http://www.dotarai.co.th/ 9. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล กรรมการ http://www.redrank.co.th/ 10. นายอัครวุฒิ ตำราเรียง กรรมการ http://www.joomlacorner.com/ 11. นายนิรันดร […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 4/2550-2551

1. นายปรเมศวร์ มินศิริ นายกสมาคม http://www.kapook.com/ 2. นพ.อิทธพร คณะเจริญ อุปนายก http://www.tmc.or.th/ 3. นายอุดม ไพรเกษตร อุปนายก http://www.spu.ac.th/ 4. นายสุวิชชา จันทร อุปนายก http://www.genxas.com/ 5. นายราเมศ โสดารัตน์ อุปนายก http://www.dusitecom.com/ 6. นายพัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช อุปนายก http://www.mono2u.com/ 7. นางสาวกิ่งกาญจน์ อยู่เกตุ เหรัญญิก http://www.housebythepond.com/ 8. นายศิระ สัจจินานนท์ นายทะเบียน http://www.zickr.com/ 9. นายสงวน ธรรมโรจน์สกุล เลขาธิการ http://www.thaisharp.net/ 10. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ รองเลขาธิการ http://www.macroart.net/ 11. นายเทอดพงษ์ หม่องสนธิ รองเลขาธิการ http://www.ewitewit.com/ 12. นายปกรณ์ สันติสุนทรกุล รองเลขาธิการ […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 3/2548-2550

1. นายปรเมศวร์ มินศิริ นายกสมาคม www.kapook.com 2. พ.ต.ต.ดร.กฤษณะ พัฒนเจริญ อุปนายก คนที่ 1 www.ileabangkok.com 3. นางภูมิจิต ญอง อุปนายก คนที่ 2 และเหรัญญิก www.trudata.org 4. นายราเมศ โสดารัตน์ อุปนายก คนที่ 3 www.dusitecom.com 5. นายสุวิชชา จันทร เลขาธิการ www.genxas.com 6. นายจักรพงษ์ คงมาลัย รองเลขาธิการ www.jakrapong.com 7. นางสาวบุษปา กีรติไกรนนท์ รองเลขาธิการ www.iamia.net 8. นายพัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช รองเลขาธิการ www.mono2u.com 9. นายภาคภูมิ ไตรพัฒน์ นายทะเบียน www.thnic.co.th 10. นายอังกุศ รุ่งแสงจันทร์ กรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 2/2546-2548

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคม www.police.go.th 2. นายปรเมศวร์ มินศิริ อุปนายกคนที่ 1 www.kapook.com 3. นางภูมิจิต ญอง อุปนายกคนที่ 2 และเหรัญญิก www.trudata.org 4. นายชีพธรรม คำวิเศษณ์ อุปนายกคนที่ 3 www.thaiventure.com 5. ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เลขาธิการ www.thaisecondland.com 6. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ รองเลขาธิการ www.siam2you.com 7. นายพัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช นายทะเบียน www.monozone.com 8. นายอาณัติ รัตนถิรกุล ฝ่ายฝึกอบรม www.siamcom.co.th 9. พ.ต. อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม ผู้ช่วยฝ่ายฝึกอบรม www.smeforthais.com 10. นายพิชัย ยอดพฤติการ ฝ่ายวิชาการ www.thaistockonline.com […]

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 1/2544-2546

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคม www.police.go.th 2. กิตติวัฒน์ มโนสุทธิ อุปนายก www.thaile.com 3. ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ญอง อุปนายก www.trudata.org 4. พ.ต.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม์ เลขาธิการ www.smeforthais.com 5. กรกฎ เชาวะวนิช กรรมการ dharma.school.net.th 6. พิริยะ ทองสอน กรรมการ www.donjai.com 7. อาซีซ๊ะ ดีแม็ง กรรมการ www.magiceyes.or.th 8. เจริญ ลักษณ์เลิศกุล กรรมการ www.truehits.net 9. ภัศร์พล เจียมพานทอง กรรมการ www.narak.com 10. อริสรา มานะตระกูล กรรมการ www.nkp-center.com 11. นิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น กรรมการ […]

1 2