รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 5/2552-2554

adminadmin
TWA
1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคม http://www.pacc.go.th
2. นายวันฉัตร ผดุงรัตน์ อุปนายก 1 http:www.pantip.com/
3. นายปรเมศวร์ มินศิริ อุปนายก 2 http://www.kapook.com/
4. นางสุรางคณา วายุภาพ อุปนายก 3 http://www.nectec.or.th/
5. นพ.อิทธพร คณะเจริญ อุปนายก 4 http://www.rcpt.org/
6. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ เลขาธิการ http://www.siwat.com/
7. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ รองเลขาธิการ http://www.macroart.net/
8. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล เหรัญญิก http://www.dotarai.co.th/
9. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล กรรมการ http://www.redrank.co.th/
10. นายพิริยะ ทองสอน กรรมการ http://www.mediaforyouth.or.th/
11. นางศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการ http://www.thaihotline.org/
12. นายปกรณ์ สันติสุนทรกุล กรรมการ http://www.dek-d.com/
13. นายศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย กรรมการ http://www.beartai.com/
14. นางสาวอินทราณี เตชะวิจิตรวงศ์ กรรมการ http://www.ideaconnect.co.th/
15. นายผรินทร์ สงฆ์ประชา กรรมการ http://www.shopat7.com

Related