รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 9/2560-2562

adminadmin
Cover Image for รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 9/2560-2562

 

1. นายวโรรส   โรจนะ นายกสมาคม www.dek-d.com
2. นายอุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายก 1 www.digitalbusinessconsult.asia
3. นายกล้า ตั้งสุวรรณ อุปนายก 2 www.thothmedia.com
4. นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ เลขาธิการ www.thnic.or.th
5. นายพัชรวิศ กีรติปาล รองเลขาธิการ www.pantip.com
6. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก www.uplevelgoal.com
7. นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา นายทะเบียน www.wongnai.com
8. นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ www.macthai.com
9. นายพงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ กรรมการ www.thaidphoto.com
10. นายบุรัศกร เพ็ญศศิธร กรรมการ www.jeban.com
11. นางเมธปริยา  คำนวนวุฒิ กรรมการ www.lnwshop.com
12. นางสาวผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์ กรรมการ www.wan-nam.com
13. นายศรัณย์ แบ่งกุศลจิต กรรมการ www.uppercuz.com
14. นายธนันท์ บูรณพงศ์ กรรมการ www.camphub.in.th
 15. นายชวิศ หินเงิน  กรรมการ www.tannysoft.com

คณะที่ปรึกษาสมาคม

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ประธานที่ปรึกษา
2. พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ ที่ปรึกษา
3. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษา
4. นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษา
5. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการ
3. นายอัครวุฒิ ตำราเรียง กรรมการ
4. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ
5. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ กรรมการ

Related