การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568

adminadmin
Cover Image for การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568

จากวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในวันทึ่ 15 กรกฎาคม 2566 มีมติจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมฯ โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566

สมาคมฯ ขอประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

  1. บริหารกิจการตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม
  2. วางระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามข้อ 1. โดยไม่ขัดกับข้อบังคับนี้
  3. กำหนดตำแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ให้มีกรรมการบริหารคณะหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ประกอบด้วย นายกสมาคมคนหนึ่ง อุปนายกสมาคมจำนวนตามความจำเป็น เลขาธิการ เหรัญญิก และนายทะเบียน ตำแหน่งละ 1 คน กับกรรมการเจ้าหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควร และตั้งอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคม
  4. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีเกียรติคุณเป็นที่ปรึกษาสมาคม โดยให้ที่ปรึกษาเข้าร่วมและออกความเห็นในการประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยสามารถอ่านรายละเอียดและศึกษาข้อบังคับสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.webmaster.or.th/twa-regulation

ผู้ที่สนใจสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารและนายกสมาคมฯ สามารถส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ได้ที่ info@webmaster.or.th ภายในวันที่ 21 กันยายน 2566

Related