รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 8/2558-2560

adminadmin
Cover Image for รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 8/2558-2560

TWA2558

 

 

คณะกรรมการรุ่น 8-58

1. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคม www.pantip.com
2. นายอุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายก 1 www.smartsme.tv
3. นายจักรพงษ์ คงมาลัย อุปนายก 2 www.sanook.com
4. นายวโรรส   โรจนะ อุปนายก 3 www.dek-d.com
5. นายวศิน   เพิ่มทรัพย์ เลขาธิการ www.provision.co.th
6. นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ รองเลขาธิการ www.thnic.or.th
7. นางสาวเมธปริยา  คำนวนวุฒิ เหรัญญิก www.lnwshop.com
8. นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา นายทะเบียน www.wongnai.com
9. นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ www.macthai.com
10. นายพงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ กรรมการ www.thaidphoto.com
11. นายกล้า ตั้งสุวรรณ กรรมการ www.thothmedia.com
12. นายธีระยุทธ นนทะสร กรรมการ www.cpall.co.th
13. นายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล กรรมการ www.jexep.net
14. นางจีราภัสร์ อริยบุรุษ กรรมการ www.jeban.com
15. นางสาวศรัณยา  ศิริพฤกษ์พงษ์ กรรมการ www.diversition.co.th

 

คณะที่ปรึกษาสมาคม

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ประธานที่ปรึกษา
2. พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ ที่ปรึกษา
3. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษา
4. นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการ
3. นายอัครวุฒิ ตำราเรียง กรรมการ
4. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ
5. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ กรรมการ

 

Related