รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 7/2556-2558

adminadmin
Cover Image for รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 7/2556-2558

TWA2014

คณะกรรมการรุ่น 7-56

1. อภิสิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคม www.macroart.net
2. นายวศิน เพิ่มทรัพย์ อุปนายก 1 www.provision.co.th
3. นายปกรณ์ สันติสุนทรกุล อุปนายก 2 www.dek-d.com
4. นายศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย อุปนายก 3 www.freeware.in.th
5. นายผรินทร์ สงฆ์ประชา เลขาธิการ www.dhl.co.th
6. นายจิรัสย์ พิพัฒน์วศิน รองเลขาธิการ www.jiraz.com
7. นายวิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ เหรัญญิก www.wilas.chamlertwat.in.th
8. นางสาวกานดา สุภาวศิน นายทะเบียน www.adecco.co.th
9. นายบุรินทร์ เกล็ดมณี กรรมการ www.readyplanet.com
10. นายอุดม ไพรเกษตร กรรมการ www.smartsme.tv
11. นางสาวศรีสุดา วินิจสุวรรณ กรรมการ www.mcot.net
12. นายวโรรส โรจนะ กรรมการ www.dogilike.com
14. นางสาวศรัณยา ศิริพฤกษ์พงษ์ กรรมการ www.diversition.co.th
15. นางสาวเมธปริยา คำนวนวุฒิ กรรมการ www.sayreya.in.th

 

คณะที่ปรึกษาสมาคม

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ประธานที่ปรึกษา
2. พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ ที่ปรึกษา
3. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษา
4. นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการ
3. นายอัครวุฒิ ตำราเรียง กรรมการ
4. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ
5. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ กรรมการ

 

Related