รายชื่อกรรมการบริหารชมรมผู้ดูแลเว็บไทยประจำปี 2543

1. วันฉัตร ผดุงรัตน์ ประธานกรรมการ www.pantip.com 2. กฤษดา ตำราเรียง รองประธานกรรมการ www.fire2rescue.com 3. ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ญอง รองประธานกรรมการ www.trudata.org 4. ไบรอัน วิดิโอดาโมโน รองประธานกรรมการ 5. ศุภโชค จันทรประทิน เลขานุการ www.nectec.or.th 6. กรกฎ เชาวะวนิช ผู้ดูแลเว็บชมรมและกรรมการ dharma.school.net.th 7. พงษ์รัตน์ ภวังคานนท์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บชมรม amearth.diaryland.com 8. อรรณพ ชัยสมบุญ ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บชมรม 9. กิ่งกาญจน์ อยู่เกตุ เหรัญญิก 10. จินตนา สื่อสกุลโชคชัย ผู้ช่วยเหรัญญิก 11. ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ปฏิคมและกรรมการ www.thaisecondland.com 12. กิตติวัฒน์ มโนสุทธิ […]

รายชื่อกรรมการบริหารชมรมผู้ดูแลเว็บไทยประจำปี 2542

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ประธานกรรมการ www.police.go.th 2. นายวันฉัตร ผดุงรัตน์ รองประธานกรรมการ www.pantip.com 3. ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ รองประธานกรรมการ www.siamweb.com 4. นายสมบัติ บุญงามอนงค์ กรรมการ www.thebangkok.com 5. นายธีระพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์ กรรมการ www.noknoi.com 6. นายยุทธพงศ์ อุมาภรณ์สกุล กรรมการ www.ngonet.or.th 7. นางภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ญอง กรรมการ www.fdminc.net 8. นายจตุพร หิรัญพงษ์ กรรมการ www.siam2.com 9. นายวีนัส ธรรมศิริ กรรมการ www.ayothaya.com 10. นายนาวิก นำเสียง กรรมการ www.yumyai.com 11. นายวิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ กรรมการ […]

รายชื่อคณะกรรมการจัดตั้งชมรมผู้ดูแลเว็บไทย

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ประธานกรรมการ www.police.go.th 2. นายวันฉัตร ผดุงรัตน์ กรรมการ www.pantip.com 3. ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการ www.siamweb.com 4. นายสมบัติ บุญงามอนงค์ กรรมการ www.thebangkok.com 5. นายธีระพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์ กรรมการ www.noknoi.com 6. นายยุทธพงศ์ อุมาภรณ์สกุล กรรมการ www.ngonet.or.th 7. นายปรเมศวร์ มินศิริ กรรมการ www.sanook.com 8. นายศุภโชค จันทรประทิน กรรมการ www.nectec.or.th 9. นายคำนูญ สิทธิสมาน กรรมการ www.ngonet.or.th 10. นายจตุพร หิรัญพงษ์ กรรมการ www.siam2.com 11. นายธีระเดช สินเจริญกุล กรรมการ www.vision4d.com

1 2