รายชื่อกรรมการบริหารชมรมผู้ดูแลเว็บไทยประจำปี 2543

adminadmin
TWA
1. วันฉัตร ผดุงรัตน์ ประธานกรรมการ www.pantip.com
2. กฤษดา ตำราเรียง รองประธานกรรมการ www.fire2rescue.com
3. ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ญอง รองประธานกรรมการ www.trudata.org
4. ไบรอัน วิดิโอดาโมโน รองประธานกรรมการ
5. ศุภโชค จันทรประทิน เลขานุการ www.nectec.or.th
6. กรกฎ เชาวะวนิช ผู้ดูแลเว็บชมรมและกรรมการ dharma.school.net.th
7. พงษ์รัตน์ ภวังคานนท์ ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บชมรม amearth.diaryland.com
8. อรรณพ ชัยสมบุญ ผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บชมรม
9. กิ่งกาญจน์ อยู่เกตุ เหรัญญิก
10. จินตนา สื่อสกุลโชคชัย ผู้ช่วยเหรัญญิก
11. ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ปฏิคมและกรรมการ www.thaisecondland.com
12. กิตติวัฒน์ มโนสุทธิ นายทะเบียน www.thaile.com
13. ณัฐพร บุญประภา ผู้ประสานงานด้านวิชาการ
14. วิชัย ตัณฑ์ธนานุกูล ผู้ประสานงานด้านเทคนิค www.jidrathanee.com
15. จิรภา นนทพันธ์ ผู้ประสานงานด้านสังคมและกรรมการ
16. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ที่ปรึกษา www.police.go.th
17. ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษา www.thairath.com

Related