รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 1/2544-2546

adminadmin
TWA
1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคม www.police.go.th
2. กิตติวัฒน์ มโนสุทธิ อุปนายก www.thaile.com
3. ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ญอง อุปนายก www.trudata.org
4. พ.ต.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม์ เลขาธิการ www.smeforthais.com
5. กรกฎ เชาวะวนิช กรรมการ dharma.school.net.th
6. พิริยะ ทองสอน กรรมการ www.donjai.com
7. อาซีซ๊ะ ดีแม็ง กรรมการ www.magiceyes.or.th
8. เจริญ ลักษณ์เลิศกุล กรรมการ www.truehits.net
9. ภัศร์พล เจียมพานทอง กรรมการ www.narak.com
10. อริสรา มานะตระกูล กรรมการ www.nkp-center.com
11. นิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น กรรมการ www.trekkingthai.com
12. สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์ กรรมการ www.porpor13.com
13. ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการ www.thaisecondland.com
14. พงษ์รัตน์ ภวังคานนท์ กรรมการ amearth.diaryland.com
15. กิ่งกาญจน์ อยู่เกตุ กรรมการ

Related