รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 3/2548-2550

adminadmin
TWA
1. นายปรเมศวร์ มินศิริ นายกสมาคม www.kapook.com
2. พ.ต.ต.ดร.กฤษณะ พัฒนเจริญ อุปนายก คนที่ 1 www.ileabangkok.com
3. นางภูมิจิต ญอง อุปนายก คนที่ 2 และเหรัญญิก www.trudata.org
4. นายราเมศ โสดารัตน์ อุปนายก คนที่ 3 www.dusitecom.com
5. นายสุวิชชา จันทร เลขาธิการ www.genxas.com
6. นายจักรพงษ์ คงมาลัย รองเลขาธิการ www.jakrapong.com
7. นางสาวบุษปา กีรติไกรนนท์ รองเลขาธิการ www.iamia.net
8. นายพัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช รองเลขาธิการ www.mono2u.com
9. นายภาคภูมิ ไตรพัฒน์ นายทะเบียน www.thnic.co.th
10. นายอังกุศ รุ่งแสงจันทร์ กรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม www.pocketpcthai.com
11. นายภัสร์พล เจียมพานทอง กรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม www.narak.com
12. นายอลงกรณ์ สงวนหล่อสิทธิ์ กรรมการฝ่ายพัฒนาโครงการ www.storythai.com
13. นายศิระ สัจจินานนท์ กรรมการฝ่ายพัฒนาโครงการ www.zickr.com
14. นายณัฐพงษ์ ตังเดชะหิรัญ กรรมการฝ่ายส่งเสริมการตลาด www.4bizinet.co.th
15. นายสถาพร เกื้อสกุล กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ www.runnercorner.com

Related