รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 4-2/2551-2552

adminadmin
TWA
1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคม http://www.pacc.go.th
2. นายอุดม ไพรเกษตร อุปนายก 1 http:www.www.spu.ac.th/
3. นายวันฉัตร ผดุงรัตน์ อุปนายก 2 http://www.pantip.com/
4. นพ.อิทธพร คณะเจริญ อุปนายก 3 http://www.rcpt.org/
5. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ เลขาธิการ http://www.siwat.com/
6. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ รองเลขาธิการ http://www.macroart.net/
7. นายอาณัติ รัตนถิรกุล กรรมการ http://www.cmsthailand.com/
8. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล เหรัญญิก http://www.dotarai.co.th/
9. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล กรรมการ http://www.redrank.co.th/
10. นายอัครวุฒิ ตำราเรียง กรรมการ http://www.joomlacorner.com/
11. นายนิรันดร ทนงศักดิ์มนตรี กรรมการ http://www.gmember.com/
12. นายปกรณ์ สันติสุนทรกุล กรรมการ http://www.dek-d.com/
13. นางกรกมล ศรีเอี่ยม กรรมการ http://www.tarad.com/
14. นายณัฐวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ http://www.ch7.com/
15. นายศิระ สัจจินานนท์ กรรมการ http://www.zickr.com/

Related