รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 2/2546-2548

adminadmin
TWA
1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคม www.police.go.th
2. นายปรเมศวร์ มินศิริ อุปนายกคนที่ 1 www.kapook.com
3. นางภูมิจิต ญอง อุปนายกคนที่ 2 และเหรัญญิก www.trudata.org
4. นายชีพธรรม คำวิเศษณ์ อุปนายกคนที่ 3 www.thaiventure.com
5. ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เลขาธิการ www.thaisecondland.com
6. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ รองเลขาธิการ www.siam2you.com
7. นายพัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช นายทะเบียน www.monozone.com
8. นายอาณัติ รัตนถิรกุล ฝ่ายฝึกอบรม www.siamcom.co.th
9. พ.ต. อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม ผู้ช่วยฝ่ายฝึกอบรม www.smeforthais.com
10. นายพิชัย ยอดพฤติการ ฝ่ายวิชาการ www.thaistockonline.com
11. นายบัญญัติ ทิพย์หมัด ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ www.halalthailand.com
12. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ ฝ่ายหารายได้ www.4bizinet.biz
13. นายวราวุธ ฐานังกรณ์ ผู้ช่วยฝ่ายหารายได้ www.thaiclass.com
14. นายราเมศ โสดารัตน์ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ www.dusitcom.com
15. นายจักรพงษ์ คงมาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ www.aussietip.com

Related