รายชื่อคณะกรรมการจัดตั้งชมรมผู้ดูแลเว็บไทย

adminadmin
TWA
1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ประธานกรรมการ www.police.go.th
2. นายวันฉัตร ผดุงรัตน์ กรรมการ www.pantip.com
3. ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ กรรมการ www.siamweb.com
4. นายสมบัติ บุญงามอนงค์ กรรมการ www.thebangkok.com
5. นายธีระพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์ กรรมการ www.noknoi.com
6. นายยุทธพงศ์ อุมาภรณ์สกุล กรรมการ www.ngonet.or.th
7. นายปรเมศวร์ มินศิริ กรรมการ www.sanook.com
8. นายศุภโชค จันทรประทิน กรรมการ www.nectec.or.th
9. นายคำนูญ สิทธิสมาน กรรมการ www.ngonet.or.th
10. นายจตุพร หิรัญพงษ์ กรรมการ www.siam2.com
11. นายธีระเดช สินเจริญกุล กรรมการ www.vision4d.com

Related