รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 4/2550-2551

adminadmin
TWA
1. นายปรเมศวร์ มินศิริ นายกสมาคม http://www.kapook.com/
2. นพ.อิทธพร คณะเจริญ อุปนายก http://www.tmc.or.th/
3. นายอุดม ไพรเกษตร อุปนายก http://www.spu.ac.th/
4. นายสุวิชชา จันทร อุปนายก http://www.genxas.com/
5. นายราเมศ โสดารัตน์ อุปนายก http://www.dusitecom.com/
6. นายพัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช อุปนายก http://www.mono2u.com/
7. นางสาวกิ่งกาญจน์ อยู่เกตุ เหรัญญิก http://www.housebythepond.com/
8. นายศิระ สัจจินานนท์ นายทะเบียน http://www.zickr.com/
9. นายสงวน ธรรมโรจน์สกุล เลขาธิการ http://www.thaisharp.net/
10. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ รองเลขาธิการ http://www.macroart.net/
11. นายเทอดพงษ์ หม่องสนธิ รองเลขาธิการ http://www.ewitewit.com/
12. นายปกรณ์ สันติสุนทรกุล รองเลขาธิการ http://www.dek-d.com/
13. นายกล้า ตั้งสุวรรณ รองเลขาธิการ http://www.duocore.tv/
14. นายภูวนัย วรรณสอน รองเลขาธิการ http://www.eduzones.com/
15. นายอลงกรณ์ สงวนหล่อสิทธิ์ รองเลขาธิการ http://www.storythai.com/

รายชื่อกรรมการควบคุมจริยธรรม

1.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานคณะกรรมการ
2.นางภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ กรรมการ
3.นายเจริญ ลักษณ์เลิศกุล กรรมการ
4.นายพิริยะ ทองสอน กรรมการ
5.น.สพ. สุรพันธ์ วงศาสุราฤทธิ์ กรรมการ

Related