รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 6/2554-2556

adminadmin
TWA
1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคม http://www.siwat.com/
2. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล อุปนายก 1 http://www.dotarai.co.th/
3. นายศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย เลขาธิการ http://www.freeware.in.th/
4. นางสาวพิณมณี จรูญเมธี รองเลขาธิการ http://www.pinnyforever.com/
5. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก http://www.redrank.co.th/
6. นายเจริญ ลักษณ์เลิศกุล นายทะเบียน http://www.jarern.com/
7. นายผรินทร์ สงฆ์ประชา กรรมการ http://www.shopat7.com
8. นายจิรัสย์ พิพัฒน์วศิน กรรมการ http://www.jiraz.com/
9. นายวิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ กรรมการ http://www.eventpro.in.th/
10. นางสาวอินทราณี เตชะวิจิตรวงค์ กรรมการ http://www.ideaconnect.co.th/
11. นายราเมศ โสดารัตน์ กรรมการ http://www.mbakku.info/
12. นายวโรรส โรจนะ กรรมการ http://www.dek-d.com/
13. นายธนาวัฒน์ มาลาบุปผา กรรมการ http://www.priceza.com/
14. นายวโรดม ด่านสุวรรณดำรง กรรมการ http://www.onebitmatter.com/
15. นายธรรณพ สมประสงค์ กรรมการ http://www.thaiware.com/

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการ
3. นายอัครวุฒิ ตำราเรียง กรรมการ
4. นายอาณัติ รัตนถิรกุล กรรมการ
5. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ

Related