รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 11/2564-2566

adminadmin
Cover Image for รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 11/2564-2566
1. คุณเมธปริยา คำนวนวุฒิ นายกสมาคม www.lnwshop.com
2. คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร อุปนายก www.sutirapan.com
3. คุณพัชรวิศ กีรติปาล เลขาธิการ www.pantip.com
4. คุณพันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์ รองเลขาธิการ www.sparktech.in.th
5. คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก www.uplevelgoal.com
6. คุณธรรณพ สมประสงค์ นายทะเบียน www.thaiware.com
7. คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ www.oweera.com
8. คุณปรัชญา โมรา กรรมการ www.sergroup.co.th
9. คุณผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์ กรรมการ www.wan-wan.com
10. คุณศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น กรรมการ www.nervedigital.co.th
11. คุณอินทนนท์ ปัญญาโสภา กรรมการ www.grappikdigital.com
12. คุณชวิศ หินเงิน กรรมการ www.tannysoft.com
13. คุณจามิกร ผิวละออง กรรมการ www.jabont.com
14. คุณณกมล อัศวยนต์ชัย กรรมการ www.waymaker.co.th
15. คุณตุลธร ศรีพงษ์พันธุ์กุล กรรมการ www.tulathorn.com

คณะที่ปรึกษาสมาคม

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ประธานที่ปรึกษา
2. คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษา
3. คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษา
4. คุณศิวัตร เชาวรีย์วงษ์ ที่ปรึกษา
5. คุณวโรรส โรจนะ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

1. คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานกรรมการ
2. คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการ
3. คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง กรรมการ
4. คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ
5. คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ กรรมการ

Related