สบท. ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดโครงการ Speed Test เพื่อศึกษาและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

adminadmin
TWA
สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เป็นหน่วยงานหนึ่งใน สำนักงาน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่มีการร้องเรียนในเรื่องการได้รับความเร็วทางอินเทอร์เน็ตไม่ตรงกับที่โฆษณา ดังนั้น สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จึงได้ร่วมกับทาง สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ร่วมกันจัดทำ โครงการสำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต (Speed Test) เพื่อศึกษาข้อมูลการให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการ ถึงความเร็วที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต ว่าเป็นไปตามการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือไม่
 
นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า   ปัจจุบันมีผู้บริโภคที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประมาณ ๑๓.๖ ล้านคน และที่ผ่านมา สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งปรากฏว่าร้อยละ ๙๐ เป็นการร้องเรียนเรื่อง ประสิทธิภาพและความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ไม่เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการโฆษณา และพบว่าผู้บริโภค มีความต้องการตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ที่ตนใช้บริการอยู่ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ครั้งต่อเดือน แต่ยังไม่มีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ
สถาบันฯ ร่วมกับ สมาคมฯ จึงได้จัดทำ “โครงการสำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต ปี ๒๕๕๒” ขึ้น โดยเป็นการทดสอบแบบมีส่วนร่วมจากการใช้งานจริงของผู้บริโภค กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคเข้ามาทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตผ่านระบบที่จัดไว้ที่เว็บไซต์ www.speedtest.or.th ระบบจะทำการทดสอบความเร็วกับผู้ให้บริการรายนั้นทันที และระบบจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ เพื่อใช้ทำการประมวลผล ให้เห็นภาพรวมของคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการแต่ละราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ นำไปปรับปรุง คุณภาพ มาตรฐานของบริการอินเทอร์เน็ต ต่อไป
พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน     นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)  กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อศึกษาข้อมูลการให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการ ด้านความเร็วของอินเทอร์เน็ต ว่าเป็นไปตามการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือไม่   โดยจะศึกษาและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำ ที่ประชาชนนิยมใช้บริการรวม ๑๐ แห่ง ทั้งนี้มิได้มุ่งหวังที่จะคอยจับผิด แต่ต้องการสร้างระบบที่เป็นกลาง น่าเชื่อถือได้ ทั้งจาก ผู้บริโภค และ ผู้ให้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการได้นำข้อมูลไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคผู้ใช้งานโดยตรง  รวมไปถึงการหาแนวทาง ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีกด้วย กล่าวคือ หากผู้บริโภค มีความกังวลว่ากำลังใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วช้ากว่าปกติ เว็บไซต์ www.speedtest.or.th  ของโครงการนี้ จะเป็นเครื่องมือ รองรับ รวบรวม ปัญหา จากผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไปได้
ในการแถลงข่าวเปิดตัว โครงการสำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต  (SpeedTest) ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ ลาดพร้าว (Sofitel Centara Grand Bangkok) พร้อมกันนี้ได้มีพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) และ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster) ในการที่จะร่วมมือกัน สร้างสรรค์ผลงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ต่อไป นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก คุณปรเมศร์  มินศิริ  จาก  www.kapook.com  และ คุณปกรณ์ สันติสุนทรกุล จาก www.dek-d.com  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องนี้อีกด้วย
'งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการSpeed Test 'งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการSpeed Test 'งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการSpeed Test 'งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการSpeed Test 'งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการSpeed Test 'งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการSpeed Test 'งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการSpeed Test 'งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการSpeed Test 'งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการSpeed Test 'งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการSpeed Test 'งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการSpeed Test 'งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการSpeed Test
โดยสามารถเข้าไปทดลองตรวจสอบความเร็วของคุณได้ที่ www.speedtest.or.th

Related